Topic outline

 • Съдържание на курса

  В този курс можете да откриете публикации по проблематиката, свързана с мениджмънта на проекти в сферата на образованието, науката и иновациите, с акцент върху студентските организации и ключовите фактори за успех в организацията и управлението на техните инициативи.

  • Заявки за добавяне на нови материали се приемат на director@studenthouse.bg
  • Последна актуализация на съдържането: 04.07.2019 г.

 • Правила и примери за разработване на успешни проекти

  Семинарната презентация „Разработване на студентски проекти” цели да предаде в синтезиран вид необходимата информация, както и практическите насоки за разработването на проект за кандидатстване към университетска структура, както и по други програми от интерес за целевата група – студентските представители, но и крайните бенефициенти от обучителния процес и проектната дейност – студентите.

 • Процеси по управление на заинтересованите страни

  Подробна информация за анализа, ангажирането и участието на заинтересованите страни по проекти в сферата на образованието,науката и иновациите.

 • Изграждане на организационна култура и лидерство в организацията

  Целта на материала е да докаже практическата приложимост на научните постулати в сферата на организационното развитие и по-конкретно в сферата на организационната култура и взаимовръзките й с лидерството в организацията, необходимо за успешната реализация на проекти от стратегически и оперативен характер.

 • Маркетинг на студентски проекти и инициативи

  Преглед на основните елементи и теории в рекламната комуникация в неправителствения и публичния сектори, в т.ч. казус, разглеждащ технологията на организацията и провеждането на рекламната дейност при конкретен студентски проект с международен характер.