Topic outline

 • Съдържание на курса

  Този курс представлява сборник с материали от форуми по темата за иновациите във висшето образование, организирани от или с партньорството на Национален студентски дом или проведени с участието на експерти от Центровете за студентски услуги в НСД.

  • Заявки за добавяне на нови материали се приемат на director@studenthouse.bg
  • Последна актуализация на съдържането: 04.07.2019 г.

 • Съвременни подходи в обучението, основани на Liberal Arts

  Либералното образование представлява образователен подход, позволяващ индивидуалните обучаващи се да се подготвят сами да се справят със сложността, многопластовостта и променливостта на заобикалящата ги среда и да намерят реализация. Набляга на широкото обществено знание (наука, култура, общество), както и на тясно-специализирани постижения в избраната област. Помага на студентите да развият чувство на социална отговорност, както и да усвоят силни интелектуални и практически умения, които се разпростират във всички академични сфери и професионални направления. Пр. – комуникация, аналитични умения и умения за решаване на проблеми/казуси. Включва демонстриране на умения за приложност на знанието в реална среда.

 • Университетите и регионалните икономически партньорства

  Ключов компонент за качеството и конкурентоспособността на висшето образование като образователен продукт, предоставян от българските висши училища, представляват иновациите. Необходимо за извличането на добавена икономическа стойност от всяка една управленческа или качествена-продуктова иновация в системата на висшето образование е позиционирането й на определен пазар и таргетирането й спрямо определени  публики, които да са търсени крайни ползватели на нововъведението.

 • Сътрудничество между бизнеса и висшето образование

  Анализ на актуалната ситуация в България. Преглед на проблемите и перспективите в сектор “Облекло и текстил”, в т.ч. очаквания, възможности, добри практики.

 • Open-Sourcing the Higher Education System [EN]

  The key message is that learners today need an open peer-to-peer network to connect learning & development wise, and to benefit from the synergies, originating from combining the otherwise dispersed resources, which never the less multiplies the social and economic opportunities along the value chain.