Този курс е задължителен за всички служители и сътрудници на Национален студентски дом и се преминава веднъж годишно, съобразно най-актуалните учебни и практико-приложни материали. Запознаването с материалите и прилагането на нормите е от определящо значение при атестацията на всеки служител.